Xúc phạm

July 24, 2022 PG 0

Một bị can hỏi chánh án: -Nếu tôi nói chánh án ngu có bị ghép tội không? -Có, anh bị ghép tội khinh thường tòa […]