NHỮNG CÁI TƯƠNG ĐỒNG của NHỮNG … CON TƯƠNG CẬN …

Phạm Thanh Giao

Lời bình của STLĐ admin: Bài này mạnh bạo như những liều thuốc đắng, không biết có dã tật được các cuồng Trump không, bởi họ sẽ không dám đọc hết, hoặc đọc xong cũng không dám nhìn nhận. Mục đích Ad share bài này để những người trung dung & TỈNH TÁO nhìn thấy rõ vấn đề của hiện tượng cuồng Trump bất chấp lý lẽ & sự thật. Mời đọc bài của ông Giao:
————

Những người đấu tranh chống chính quyền ở bên VN – Được bọn Dư Luận Viên 3 củ tặng cho các danh hiệu: Bọn phản động. Bọn ăn tiền Việt Tân bôi nhọ, chống đối, âm mưu lật đổ chế độ. Không thích thì ra nước ngoài mà sống.

𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 𝐧𝐠ườ𝐢 đấ𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡ố𝐧𝐠 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲ề𝐧 ở 𝐛ê𝐧 𝐌ỹ – Đượ𝐜 𝐛ọ𝐧 𝐃ư 𝐋𝐮ậ𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝟎 𝐜ủ 𝐜ủ𝐚 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩, 𝐛ọ𝐧 𝐥à𝐦 𝐭ự 𝐧𝐠𝐮𝐲ệ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐥ươ𝐧𝐠, 𝐭ặ𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜á𝐜 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐢ệ𝐮: 𝐁ọ𝐧 𝐩𝐡ả𝐧 độ𝐧𝐠. 𝐁ọ𝐧 𝐇á𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐧. 𝐁ọ𝐧 ă𝐧 𝐭𝐢ề𝐧 𝐜ủ𝐚 đả𝐧𝐠 𝐃â𝐧 𝐂𝐡ủ. 𝐁ọ𝐧 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐥ươ𝐧𝐠 𝐭ừ 𝐁ắ𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡, 𝐛ô𝐢 𝐧𝐡ọ, 𝐜𝐡ố𝐧𝐠 đố𝐢 𝐯à â𝐦 𝐦ư𝐮 𝐥ậ𝐭 đổ 𝐭ổ𝐧𝐠 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐝â𝐧 𝐛ầ𝐮. 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐭𝐡ì 𝐯ề 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐦à ở.

Đấu tranh chống cái sai trái của chính quyền ở Việt Nam, thì luôn bị bọn Dư Luận Viên 3 củ ở khắp nơi kéo nhau vô từng bầy, từng đàn nhảy vào trang nhà chửi rủa, thóa mạ, xử dụng những thứ ngôn ngữ bẩn thỉu, ghê tởm nhất của xã hội, bất kể đúng sai. Và lẽ đương nhiên, chúng tìm mọi cách để report cho Facebook, đóng cửa người viết bài.

Đấ𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡ố𝐧𝐠 𝐜á𝐢 𝐬𝐚𝐢 𝐭𝐫á𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲ề𝐧 ở 𝐇𝐨𝐚 𝐊ỳ, 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐭𝐡ế, 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐥𝐮ô𝐧 𝐛ị 𝐛ọ𝐧 𝐃ư 𝐋𝐮ậ𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝟎 𝐜ủ ở 𝐤𝐡ắ𝐩 𝐧ơ𝐢 𝐤é𝐨 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐯ô 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐛ầ𝐲, 𝐭ừ𝐧𝐠 đà𝐧 𝐧𝐡ả𝐲 𝐯à𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐡à 𝐜𝐡ử𝐢 𝐫ủ𝐚, 𝐭𝐡ó𝐚 𝐦ạ, 𝐱ử 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐭𝐡ứ 𝐧𝐠ô𝐧 𝐧𝐠ữ 𝐛ẩ𝐧 𝐭𝐡ỉ𝐮, 𝐠𝐡ê 𝐭ở𝐦 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐜ủ𝐚 𝐱ã 𝐡ộ𝐢, 𝐛ấ𝐭 𝐤ể 𝐥ý 𝐥ẽ. 𝐕à 𝐥ẽ đươ𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢ê𝐧, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐭ì𝐦 𝐦ọ𝐢 𝐜á𝐜𝐡 để 𝐫𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤, đó𝐧𝐠 𝐜ử𝐚 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐯𝐢ế𝐭 𝐛à𝐢.

Ở Việt Nam, Dư Luận Viên được ăn lương từ nhà nước, được hưởng ơn mưa móc từ chính phủ, thì việc chúng phải bảo vệ nồi cơm của chúng, xét cho cùng, cũng chẳng có gì là sai. Bởi thế, không có gì lạ, khi những tay Dư Luận Viên cao cấp, viết những bài chế biến, đưa ra những ngụy tạo để ca tụng, ngợi khen thành quả và công ơn của chế độ.

Ở 𝐌ỹ, 𝐃ư 𝐋𝐮ậ𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 đượ𝐜 𝐡ưở𝐧𝐠 𝐦ộ𝐭 𝐜ắ𝐜 𝐭ừ 𝐛ấ𝐭 𝐜ứ 𝐚𝐢. 𝐓𝐡𝐮ộ𝐜 𝐝ạ𝐧𝐠 Ă𝐧 𝐂ơ𝐦 𝐍𝐡à, 𝐗â𝐲 𝐌ả 𝐂𝐡𝐚 𝐂𝐡𝐨 𝐓𝐡𝐢ê𝐧 𝐇ạ, 𝐬𝐮𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐤ỹ, 𝐭𝐡ì 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐥à 𝐯ô 𝐜ù𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢 𝐥ý. 𝐍𝐠ạ𝐜 𝐧𝐡𝐢ê𝐧 𝐡ơ𝐧 𝐧ữ𝐚, 𝐯à 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐥à 𝐥ạ 𝐥ù𝐧𝐠, 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲 𝐃ư 𝐋𝐮ậ𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐛è𝐨, 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 độ 𝐧𝐡𝐚𝐦 𝐧𝐡ở, 𝐯𝐢ế𝐭 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐛à𝐢 𝐜ũ𝐧𝐠 𝐜𝐡ế 𝐛𝐢ế𝐧, 𝐛ị𝐚 đặ𝐭, 𝐫𝐞𝐜𝐲𝐜𝐥𝐞 𝐫ồ𝐢 𝐧𝐡à𝐨 𝐧ặ𝐧, đư𝐚 𝐫𝐚 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐭í𝐜𝐡 𝐧𝐠ụ𝐲 𝐭ạ𝐨, 𝐜𝐚 𝐭ụ𝐧𝐠, 𝐧𝐠ợ𝐢 𝐤𝐡𝐞𝐧 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐤ỳ 𝐭í𝐜𝐡 𝐠𝐢ả 𝐭𝐫á đầ𝐲 𝐤ị𝐜𝐡 𝐭í𝐧𝐡 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐥𝐨ạ𝐢 𝐤ị𝐜𝐡 𝐛ả𝐧 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐜ủ𝐚 𝐁𝐚𝐧 𝐕ă𝐧 𝐍𝐠𝐡ệ 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 Ươ𝐧𝐠 𝐇à 𝐍ộ𝐢, để 𝐭â𝐧𝐠 𝐛ố𝐜 𝐜𝐡ế độ, để 𝐜𝐚 𝐭ụ𝐧𝐠 𝐥ã𝐧𝐡 𝐭ụ. 𝐏𝐡ả𝐢 𝐧ó𝐢 𝐥à 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐥ờ𝐢 𝐜ó 𝐜á𝐧𝐡 𝐦à 𝐛ọ𝐧 𝐧à𝐲 𝐯𝐢ế𝐭 𝐫𝐚, 𝐧ó 𝐧𝐡𝐚𝐦 𝐧𝐡ở 𝐯à 𝐧𝐡ả𝐦 𝐧𝐡í, 𝐜ó 𝐥ẽ 𝐜𝐡ỉ 𝐭𝐡𝐮𝐚 𝐛ọ𝐧 𝐃ư 𝐋𝐮ậ𝐧 𝐕𝐢ê𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐁ắ𝐜 𝐇à𝐧 𝐜𝐚 𝐭ụ𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐦 𝐣𝐨𝐧𝐠-𝐔𝐧, 𝐯ớ𝐢 đ𝐢ề𝐮 𝐤𝐢ệ𝐧 𝐦ộ𝐭 𝐥à Ă𝐧 𝐋ươ𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐢 𝐥à Ă𝐧 Đạ𝐧 𝐦à 𝐭𝐡ô𝐢 …

À, nhưng nếu nhìn kỹ lại, người ta có thể thấy, bọn người cúi đầu ca tụng lãnh đạo ở Mỹ thực ra không phải là Dư Luận Viên, nhưng là một đám đông ô hợp, đánh đấm, à mà … phải nói cho đúng, là … viết lách không có bài bản và không được huấn luyện như Dư Luận Viên chuyên nghiệp như bên … Bắc Hàn. Thế nhưng, những đám người này, lại học lóm y chang cái lối viết, cái phương thức của Nghề Dư Luận Viên ở bên nhà. Cái khổ là Họ Không Nhận Được Một Xu từ chính quyền Donald Trump. Đúng là một bọn Ăn Cơm Nhà, Xây Mả Cha Cho Thiên Hạ. Tại sao thế?

Chỉ có 3 lý do đơn giản thôi:

1- Những người chống Cộng già nua hết ý chí sau gần 45 năm miệt mài với áo mão, với huy chương mua từ chợ trời, với những quá khứ huy hoàng, chống Cộng bằng một kiểu duy nhất. Xuống đường cờ quạt hàng năm trong những dịp lễ, và luôn miệng chửi, mà chính họ đáng lẽ phải nhận ra được rằng, bằng một đường lối chống Cộng duy nhất, cứng ngắc và không thay đổi kia, gần 45 năm qua vẫn không đi xa hơn được một mét, thì cái hi vọng của họ, ngày một bay xa khỏi ánh mắt, khuất khỏi tầm nhìn …

2- Những dân di cư mới qua Mỹ trong 2 thập niên gần đây, chỉ nhìn thấy được sư hưng thịnh của nước Mỹ vĩ đại qua những con số thu nhập, qua cái cuộc sống khá giả, qua những quyền Tự Do giới hạn mà họ luôn đem ra So Với Nơi Họ Mới Rời Bỏ Để Sang Đây. Đối với tầm nhìn, đối với kiến thức và đối với kinh nghiệm giới hạn mà những người này có được trong hơn chục năm ở Mỹ, khi so với cuộc sống của họ ở Việt Nam, thì Donald trump phải là người anh hùng áo vest, người đoạt lại những công ăn việc làm, những phúc lợi từ tiền thuế, mà đáng lý là của họ từ tay bọn Mễ ở lậu. Không thể khác hơn được. Họ sợ mất những cái mà họ chưa cần đến do Donald Trump thêu dệt ra.

3- Nhưng hầu hết, đều là từ những dòng máu dân Việt thù ghét kẻ thù Phương Bắc, kẻ thù ngàn năm Trung Quốc, nhưng cái số đông này, chỉ là những con người yêu nước với bản tính bạc nhược, yếu kém, bó tay trước kẻ thù, nên họ đành trông chờ vào một thế lực nào khác, tiêu diệt kẻ thù dùm cho họ do chính họ thêu dệt ra.

Cái ý chí bạc nhược đó được thể hiện qua những lời mà họ Van Xin, Khẩn cầu mà người ta thấy nhan nhản ở những trang Facebook này: “Chỉ có tổng thống Trump mới trị được bọn Tàu Khựa” hoặc “Vì công cuộc chung tiêu diệt Cộng Sản, hãy cùng nhau bầu cho đảng Cộng Hòa và tổng thống Donald Trump” hoặc “Chỉ có tổng thống Trump mới dám trực diện đánh thuế nhằm tiêu diệt đảng Cộng Sản, Kinh Tế Trung Quốc Sắp Sập trong nay mai”.

Đến khi ảo vọng Đánh Sập Kinh Tế Trung Quốc để Tiêu Diệt Công Sản chợt chấp cánh bay, với những ký kết thương thảo mậu dịch với Bắc Kinh của chính quyền Donald Trump mà người ta thấy ông ta ca ngợi, khoe khoang từng ngày, đang dần được thành hình, thì cái niềm kỳ vọng mong manh kia, được chuyển sang thành những thỏa mãn yếu ớt và èo uột như để tự an ủi mình: “Có tổng thống nào của Mỹ đã khiến cho kinh tế Trung Quốc CHAO ĐẢO và VẤT VẢ như tổng thống Trump bao giờ chưa?” hoặc “Chỉ có tổng thống Trump mới khiến cho kinh tế Trung Quốc xất bất xang bang như hiện nay” là đủ hiểu ý chí chiến đấu của nhóm người này “cao tới mức nào”. (Kinh tế Trung Quốc từ Sắp Sập đi qua thê thảm và chao đảo, chỉ cách nhau có 2 chữ ngắn gọn).

Cũng như dân nghiện, muốn rủ rê người khác theo con đường nghiện ngập của mình, họ cũng hết sức rủ rê, chèo kéo, lôi cuốn người khác theo con đường nghiện ngập … Nằm Chờ Sung Rụng Của Họ.

Suy cho cùng thì những thành phần luôn ca tụng và tung hô lãnh tụ ở Mỹ, chắc chắn không phải là DLV rồi, nhưng họ lại vô tình hay cố ý học và copy lại tất cả những thứ “ĐÒN ĐỘC” đó, từ bọn DLV bên nhà như một chứng bịnh tiềm ẩn, nay tự nhiên có cơ hội bộc phát.

TRÊN THẾ GIỚI, CHẲNG CÓ BẤT KỲ MỘT CHÍNH PHỦ hay MỘT TỔNG THỐNG NÀO … CẦN PHẢI ĐƯỢC DÂN CHÚNG CA TỤNG CẢ bởi AI LẠI ĐỘI THẰNG LÀM CÔNG CHO MÌNH LÊN ĐẦU BAO GIỜ?

0 Shares

Be the first to comment

Leave a Reply